Manažment

Práve tu je 107 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

Ako sa z účastníkov konania stali účastníci mediácie

Manažment

Kto má rozum, nespolieha sa len na seba. (Lao-C´)

Do obchodného sporu s firmou vyrábajúcou nábytok zo stredného Slovenska sa dostal drevospracujúci podnik pri Brezne. Išlo o dlhodobých obchodných partnerov, v nábytkárskej firme sa však vymenil vrcholový manažment a spolupráca začala od istého času škrípať.

OnlySo Mediátor

Prvým problémom začala byť dodávka údajne nedostatočne vysušeného dreva, ktoré vstupná kontrola v nábytkárskej firme odmietla prevziať. K tomu sa pridal ďalší problém – drevospracujúci podnik začal spracovávať kalamitné drevo na drevené vykurovacie brikety a pri tejto aktivite sa spojil s rakúskou firmou, ktorá  mu na tento účel dodala technológiu.

Na tom by asi nič nebolo, pokiaľ by obe strany nemali podpísanú zmluvu o spolupráci v ktorej sa  zaväzujú, že pri ďalšom rozvoji sa oslovia navzájom ako prví. To znamená, že nábytkárska firma mala prostriedky a záujem podieľať sa na výrobe drevených brikiet.

No a problém do tretice, nábytkárska firma zapožičala na dobu neurčitú  drevospracujúcej firme dve špeciálne nákladné autá s hydraulickým ramenom na transport dreva, ktoré chce na základe vyššie uvedených skutočností okamžite vrátiť, resp. zaplatiť. Toto zamotané klbko problémov sa nábytkárska firma  rozhodla riešiť na Okresnom súde v Brezne, kde bola však okamžite po podaní žaloby informovaná o možnosti mediácie. Nábytkári okamžite informovali o tejto možnosti druhú stranu, ktorá, a prekvapujúco aj jej právni zástupcovia, súhlasili a pomerne rýchlo na tretie stretnutie (do 10 dní) uzrela svetlo sveta mediačná dohoda, ktorú podľa § 99 Občianskeho súdneho poriadku schválil  súd s nasledovným výsledkom:

a) kvalita, áno bol to problém na strane drevospracujúceho podniku, priznali, ako dodatok mediačnej dohody sa vyšpecifikoval systém výstupnej kontroly, ktorý sa bude robiť za účasti oboch strán v nábytkárskej firme,

b) drevené brikety – obe firmy zafinancovali druhú linku na výrobu brikiet. Rakúska spoločnosť súhlasila pod podmienkou, že tieto brikety nebudú vyvážané na rakúsky a maďarský trh,

c) nákladné autá – jedno drevospracujúci podnik zaplatil, a druhé bude financovať práve zo zisku z výroby drevených lisovaných brikiet a spolupráca pokračuje ďalej.

Opäť dodávame, že bolo vrátených 90 % súdnych poplatkov a celý proces trval 10 (slovom desať) dní.

Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90 % zo zaplateného poplatku. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďaľšie konanie súdu v predmetnej veci.

§ 11  zákona č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení nasl. zákonov

Výnimka však potvrdzuje pravidlo aj v oblasti financií. Nedávno jedna známa slovenská špedičná firma vyhľadala mediátora len preto, že sa nechcela súdiť. Jej nárok bol pritom absolútne oprávnený a súdne vymožiteľný, napriek tomu mala záujem na mediácií a v konečnom dôsledku maximálne ustúpila. Jej manažment však z istých dôvodov usúdil, že firma do súdneho sporu kvôli práve prebiehajúcemu výberovému konaniu v štátnej správe nepôjde...

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  - Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Ako sa z účastníkov konania stali účastníci mediácie

Ochranári

Život je príliš krátky na to, aby sme si mohli dovoliť byť malí. (Jan Masar)

Spor zástupcov štátnej prírodnej rezervácie na východnom Slovensku s hniezdami  vzácnych sťahovavých vtákov a s firmou, ktorá v tesnom susedstve prírodnej rezervácie získala právo na ťažbu štrku.

Stanovisko ochranárov po monitorovaní činnosti ťažby štrku je veľmi kategorické – prašnosť, hlučnosť a pohyb mechanizmov prekračujú dohodnuté hodnoty, čo má za následok postupné znižovanie stavu vtáctva, navyše sa ťažbou údajne porušil vodný ekosystém, začalo sa vysychanie neďalekých  lužných lesov, čo spôsobuje úbytok prirodzených hniezdisk.

Medzi ochranármi a ťažobnou firmou prebehlo niekoľko rokovaní, ktoré však skončili neúspešne. Ochranári argumentovali následkami, ťažobná firma zmluvou a výsledkami meraní, ktoré nedokazovali porušovanie stanovených hodnôt hlučnosti a prašnosti, resp. prekračovaním ťažobných kvót či porušovaním podmienok. Súčasťou ich tlaku na ťažobnú firmu bola aj blokácia ciest, ťažobná firma vzápätí podáva trestné oznámenie a súbežne žalobu s návrhom na predbežné opatrenie nerušenia výkonu podnikateľskej činnosti.OnlySo Mediátor

Ochranári zasa na základe pozitívnych skúsenosti s mediáciou, ktorú im tlmočili francúzski kolegovia obrátili na mediačné centrum, tuto formou  mimosúdneho riešenia napokon súhlasili aj zástupcovia ťažobnej firmy.

 Treba povedať, že toto mediačné konanie je pomerne zaujímavé a to v tom smere, že hoci sa začalo pred vyše rokom, doteraz sa neskončilo a to podčiarknime v pozitívnom slova zmysle. Prečo? Osobnosť košického mediátora bola zrejme natoľko výrazná, že obe strany sa v jeho kancelárií stretávajú raz za mesiac  resp. podľa potreby a hodnotia plnenie mediačnej dohody. Jej niektoré body sú nasledovné – ťažobná firma utlmí práce počas obdobia, ktoré je podľa ochranárov kľúčové pre biorytmus vtáctva, použije menej hlučné nákladné automobily a pravidelne budú polievať prašné poľné cesty.

A ešte jeden moment, ktorý je pre mediáciu príznačný. Obe strany, v tomto prípade najmä ochranári neskončili pri kompromise, ale išli ďalej. Ochranári sa zaviazali, že v spolupráci s príslušným odborom VÚC skúsia vytipovať lokality v blízkosti tej súčasnej, ktoré však nesusedia s prírodnou rezerváciou a ktoré by sa dali poskytnúť ako výmena za utlmenie súčasnej ťažby.

Samozrejme, problém sa na súde neriešil, súdne poplatky boli vrátené a z účastníkov súdneho konania sa stali spolupracujúci partneri.

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  - Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Ako sa z účastníkov konania stali účastníci mediácie.

Exmanželia

 

Život je riešenie problémov. (Karl Popper)

Dedinka pri Trnave, rozvod ktorí sa vliekol už večnosť sa konečne skončil. Nastal však daľší problém – delenie bezpodielového spoluvlastníctva. Majetok bol pomerne slušný – väčší rodinný dom s takmer 20 árovým pozemkom, 10 hektárov ornej pôdy, byt v Bratislave, dva autá, hydinová farma. No a klasický problém – exmanžel - podnikateľ, exmanželka - žena v domácnosti a s tým súvisiace väčšie nároky exmanžela na majetok.

„Ja som všetko zarobil po revolúcií, moja žena len behala za chlapmi a o nič sa nestarala.“ Samozrejme pri podobnom prístupe bolo nemožné sa dohodnúť a obaja si najali advokátov, ktorí sa obrátili na súd. Po pol roku bolo vytýčené prvé pojednávanie, ktoré bolo odročené pre chorobu jedného z advokátov, na druhom  pojednávaní sa zasa nemohol zúčastniť exmanžel pre objektívne rodinné problémy so svojou matkou na východe Slovenska. Treba zdôrazniť, že pojednávania boli odročené z objektívnych dôvodov, ani z jednej strany nebola snaha o obštrukcie.

OnlySo Mediátor

S myšlienkou použiť mediáciu prišiel exmanžel, ktorý sa s ňou oboznámil z rozhlasovej besedy počas cesty autom. Okamžite informoval svojho právnika, ktorý túto možnosť poznal a privítal ju. Horšie to už bolo s advokátom druhej strany, starším pánom, ktorý nevidel dôvod, prečo by do jeho remesla mal „fušovať“ niekto tretí. Napokon sa však nechal svojou mandantkou presvedčiť, aby to aspoň skúsili. Mediačné konanie sa uskutočnilo za účasti právnych zástupcov a malo prekvapujúco rýchly priebeh – už na druhom stretnutí podpísali mediačnú dohodu (koncipovali ju samotní advokáti). Okamžite bola predložená príslušnému sudcovi, ktorý ju schválil. Obe strany tak okrem promptného vyriešenia problému ušetrili 30 % zo zaplateného poplatku.
A ešte niečo. Zásluhou mediácie začali bývalí manželia spolu po roku rozprávať a z dovtedy súperiacich protivníkov sa zmenili na normálne komunikujúcich ľudí. Aj takto sa môže končiť mediácia...

1) Ak to povaha vecí prípúšťa, môžu účastníci skončiť konanie súdnym zmierom. O zmier sa má súd vždy pokúsiť. Súd môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou.

 2) Súd rozhoduje o tom, či zmier schvaľuje, neschváli ho, ak je v rozpore s právnymi predpismi. V takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.
3) Schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku. Rozsudkom však môže súd zrušiť uznesenie o schválení zmieru, ak je zmier podľa hmotného práva neplatný. Návrh možno podať do troch rokov od právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru.

§ 99 Občianskeho súdneho poriadku

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  -  Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Ako sa z účastníkov konania stali účastníci mediácie

Asistent

Istá bratislavská vysoká škola technického zamerania a nasledovný  mediačný prípad iniciovala odborová organizácia. Problém nastal s príchodom odborného asistenta z vysokej školy podobného zamerania z východu Slovenska, nazvime ho MILOŠ. Išlo o veľmi šikovného človeka, ktorý popri škole podnikal ako konzultant v oblasti slaboprúdu a mal aj niekoľko patentov v oblasti duševného vlastníctva.

OnlySo MediátorBol však veľmi neobratný v oblasti medziľudských vzťahov a za pomerne krátky čas si dokázal urobiť množstvo nepriateľov – počínajúc šéfom katedry, ktorému na porade otvorene vyčítal nedostatky v riadení, cez kolegov, ktorých mal zasa tendenciu mentorovať. A tak sa začali problémy... Objektívne povedané, bol v tom aj kus závisti,  pretože išlo skutočne o veľmi šikovného človeka, vďaka podnikaniu na rozdiel od kolegov aj ekonomicky maximálne saturovaného. Zo strany kolegov sa začali diať  nasledovné veci: z nástenky, kde sa zverejňoval plán týždenných úloh katedry niekto zamenil Milošovo meno, takže nastali problémy napr. pri suplovaní, na dekanát školy začali chodiť anonymné listy o neoprávnenom podnikaní, pri oslavách na pracovisku Miloša jednoducho ignorovali, k tomu sa pridal aj šéf katedry, ktorý Milošovi bez racionálneho zdôvodnenia jednoducho škrtol služobnú cestu na zahraničný kongres. Ako už bolo povedané do problému sa vložila odborová organizácia, pretože  tento stav začal byť neudržateľný. Keď Milošovi zmizli z notebooku všetky dáta, dokonca podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a súbežne žalobu v občianskoprávnom konaní. Pokus odborárov o mimosúdne riešenie sporu však bol neúspešný a obrátili sa na mediátora. Mediátor uskutočnil sedem stretnutí, žiaľ po mesiaci musel konštatovať neúspech. Vzťahy boli tak naštrbené, že nebolo možné nájsť kompromis a mediácia prišla neskoro.

Mediačné konanie následne pokračovalo len za účasti Miloša, ktorý mimochodom žalobu stiahol a vedúceho katedry, obe strany sa dohodli na podmienkach Milošovho odchodu zo školy. Dnes Miloš pracuje vo vývojom centre jednej automobilky a pripravuje sa na dlhodobú stáž v materskej firme v Nemecku.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  - Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Ako sa z účastníkov konania stali účastníci mediácie.

Susedia

Nebol to klasický susedský spor, aký si pod týmto pojmom predstavujeme – dvaja rozhádaní penzisti si robia prieky, hádžu si hnoj cez plot a oberajú prevísajúce ovocie. Bol to spor  medzi chatárom v Senci dr. V. a susediacim hotelom, ktorý patril spoločnosti s ručením obmedzeným YYY. Minulý rok na jeseň v rámci rekonštrukcie exteriéru v hoteli presunuli grilovacie sedenie do tesnej blízkosti objektu chatára, ktorý sa už vtedy sťažoval na dym a hluk.

OnlySo Mediátor

Vzhľadom na to, že napriek sľubu sa chatár nápravy nedočkal, v apríli 2006 podal na súd žalobu a žiadal predbežným opatrením zákaz akýchkoľvek aktivít v tejto časti pozemku hotela. V tejto etape sa dr. V. dozvedel o možnosti mediácie a zároveň si zrátal koľko by trval celý súdny spor a koľko by ho to stálo. Prostredníctvom  internetovej  stránku MS SR (www.justice.gov.sk) si zistil kontakt na jedno z mediačných centier a oslovil sporovú stranu, ktorá prejavila záujem a súhlas. Nasledovali tri mediačné sedenia a výsledkom bola mediačná dohoda, ktorú súd  ju schválil a navrhovateľovi vrátil 90 % zo zaplatených súdnych poplatkov. Súčasťou dohody bola skutočnosť, že chatár akceptoval umiestnenie grilovacieho sedenia na pôvodnom mieste s tým, že hotel musel:

  • vybudovať protihlukovú bariéru, zafinancovať vysadenie asi 5 väčších tují a
  • zvýšiť komín asi o 1,5 metra.

No a perlička na záver – obe strany sa aj cez mediačné konanie natoľko zblížili, že konateľ hotela navrhol širšie nastavenie bezpečnostných kamier na hoteli, na základe čoho sa chata dr. V. dostala, za symbolický mesačný poplatok  do nonstop stráženého systému. Veru, aj takto, nad rámec možnej dohody a kompromisu môže niekedy dospieť mediácia.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  - Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.